top of page
Denne visuelle skildringen av industriell akvakultur peker på miljøutfordringene knyttet til forurensning, sykdomsspredning og tap av biologisk mangfold som ofte følger med slike anlegg, og understreker behovet for bærekraftige løsninger i oppdrettsindustrien.
Bildet viser Miljøvernforbundets logo

Oppdrett

Egner seg best i lukkede anlegg i sjø

Åpne anlegg slammer ned fjorden

Åpne oppdrettsanlegg skaper for store påkjenninger for alt annet liv i fjorden til å være en bærekraftig fremtidsløsning . 
 

I åpne oppdrettsanlegg faller både avføring og for igjennom merdene, avføringen gir en betydelig skadevirkning på havbunnen som bla. dreper skalldyr og har en dramatisk skadevirkning på en lang rekke fiskeslag. Maten som faller igjennom kommer på bekostning av regnskog i Brasil og bidrar også til unødig tilførsel av bla. antibiotika til omringende fauna.

 

I lukkede anlegg kan man unngå alle disse problemene i tillegg til at man kan redusere sykdom og kjemikalie bruken betydelig. I lukkede anlegg tas nemmelige vannet fra under 30 meters dyp, som er under fotosyntesen, hvor det er fritt for mange av sykdommene som rammer laksen.
 

   Prosjekt  

Oppdrett

2008 - 2022

Hvorfor?

Norges unike og vakre fjorder er vår felles naturarv.

Ødeleggelsen av denne er et ran fra fellesskapet, for berikelsen av noen få.

Hva gjør vi?

Vi har brukt veldig mye ressurser for å eksponere miljøpåvirkningen av oppdrettsnæringen

Vi har lykkes mye i arbeidet og de lukkede anleggene vinner frem.

Bevisstgjøring

Vi ønsker å opplyse forbrukerne om konsekvensene ved dagens oppdrett i åpne anlegg.

Vi gjør alt for å synliggjøre de miljø og helseeffekter.

Lukkede anlegg kan bygges på land

Men fotavtrykket reduseres betydelig i sjø

Dette er eneste løsning

Oppdretts næringen kan halvere utslippet sitt

I en nyere rapport fra SINTEF kom det frem at oppdrettsnæringen kan betydelig redusere klimautslippet i produksjonen sin. Hvor det i all hovedsak handler om å få mer av laksen som produseres frem til forbrukerne. Potensialet for forbedring er stort og utslippet til næringen kan nærmest halveres gjennom utvalgte tiltak.

Noen av tiltakene som beskrives er en ny sammensetning av fôr og bedre fôrutnyttelse.  Det må også Sikres full bruk av biprodukter i hele distribusjonskjeden. Transportbehov må minimeres og flytransport bør unngås fullstendig. Forbedring av energieffektivitet og overgang til fornybare energikilder er også sentrale ledd for en grønnere hverdag for Norsk oppdrett.

Ønsker du å lese mer?

Bilde av rensefisk som brukes i oppdrettsanlegg for å bekjempe lakselus. Til tross for deres tiltenkte formål, illustrerer dette bildet problemene knyttet til bruk av rensefisk, inkludert potensiell skade på villfiskbestander, spredning av sykdommer og forurensning av havmiljøet. Bildet fremhever behovet for bærekraftige alternativer og bedre regulering i oppdrettsindustrien for å redusere negative miljøpåvirkninger.
problemene knyttet til torskeoppdrett, inkludert overføring av sykdommer og parasitter til vill torskebestand, forurensning av havmiljøet og tap av genetisk mangfold. Bildet understreker behovet for strengere regulering og bærekraftige praksiser i oppdrettsindustrien for å beskytte villtorsken og marine økosystemer.
ok1.png

Hva kan du gjøre?

Du hjelper oss aller mest ved å bli medlem.
 

Desto flere vi er, jo mer kan vi gjøre for å passe på havet, naturen, dyr og mennesker. Et medlem hjelper oss mye mer enn direkte pengestøtte. Det koster 200 kroner å være medlem første året, 380 kroner fra år to.

Det utgjør en stor forskjell for oss.
Vi har også gjort det enkelt for deg.

Bli medlem  i Miljøvernforbundet.

Send sms


MILJØ   til   2030
 

Du kan også

Engasjere deg i saken

Det å informere andre, opplyse om problemer å aktivt engasjere og delta i løsninger er noe av det beste man kan gjøre i enhver miljøsak

Støtte oss med donasjon

96748

nmf-logo.png
nmf-consio-logo.png
bottom of page